¿Conoces las ayudas que tenemos disponibles?

Disponemos de diferentes ayudas económicas y oportunidades que te permitirán dar un salto en tu desarrollo profesional en San Sebastián.

Enplegu sustapenerako kontratazio mugagaberako laguntzak

 
 

Programaren helburua Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emandako Donostiako langabeen kontratazioa bultzatzea da, Donostiako udalerrian jarduera zentroa duten enpresetan.

HARTZAILEA: Tokiko enpresatzat hartuko dira Donostiako udalerrian lantokia eta jarduera ekonomikoa duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuak.

AIPATZEKO BESTELAKO EZAUGARRIAK: Kontratazio mugagabeak, gutxieneko lanaldia % 50 dutenak.

Gehienez 2 laguntza enpresa bakoitzeko.

ZENBATEKOA (eurotan):. 4.000 € eta 11.000 € bitartean

Gehieneko dirulaguntza: 8.000 € lanaldi osoko kontratu MUGAGABEEN kasuan. Zenbateko hori 10.000 € arte igo daiteke, kolektiboen parte diren pertsonak kontratatuz gero (*)

Lanaldiaren araberako zenbateko proportzionala (gutxieneko lanaldia % 50 da)

ZENBATEKO GUZTIAK % 10 HANDITUKO DIRA, KONTRATUA EMAKUME BATEKIN EGINEZ GERO.

(*) Kolektiboak: DSBE (Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta) jasotzen duten pertsonak, 35 urtetik beherakoak, iraupen luzeko langabeak (kontratazio aurreko 540 egunetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena eman dutenak, betiere denboraldi horretan zehar gutxienez 360 langabezian egon badira), eta 55 urtetik gorako pertsonak.

GASTUEN HAUTAGARRITASUN EPEA/LAGUNTZAREN EGIKARITZE EPEA: 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31 artean hasitako kontratuak.

DEIALDIAREN EPEA: oinarri hauen iragarkia GAOn argitaratu eta hurrengo egunetik, laguntza bakoitzera bideratutako baliabide ekonomikoak agortu arte, edo, bestela, deialdia itxi arte, hau da, 2023ko urtarrilaren 31ra arte.

 

 • NORENTZAT DA LAGUNTZA?

  Laguntza hauek tokiko enpresentzat dira, hau da, donostiako udalerrian lantokia eta jarduera ekonomikoa duten pertsona fisiko edo juridikoentzat.

  Ezingo dira onuradun izan:

  • Ezingo dira onuradun izan sektoreko erakundeen, irabazi-asmorik gabeko erakundeen, ondare-sozietateen eta/edo elkargo profesionalen mendeko erakundeak edo % 25 baino gehiagoko partaidetza dutenak.
  • Aldi baterako laneko enpresak.
 • ZER BALDINTZA BETE BEHAR DITU LANGABETUAK?

  Kontratatutako pertsonek langabezian eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan (EBZ) enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egon behar dute, kontuan hartuta inskripzio-data lan-harremana hasi baino lehenagokoa izango dela.

  Langabeek ez dute Gizarte Segurantzako ezein erregimenetan langile gisa alta emanda egon behar, gutxienez lan-harremana hasi aurreko egunetik.

  Kontratatu beharreko pertsonek Donostian egon beharko dute erroldatuta, kontratazioa hasi aurreko egunean, gutxienez lan-harremana hasi aurreko egunean. Egun berean eta lan-harremana hasi aurreko egunean gutxienez erroldatuta daudela frogatzen dutenak bakarrik izango dira baliozkoak.

 • ZEIN DIRA ENPLEGUAREN BALDINTZAK?

  Kontratazio-beharrek oinarri hauetako 5. artikuluan jasotako modalitateren bati heldu behar diote, eta lan-harremana 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra bitartean hasi behar da.

  Lanpostuak lotura zuzena izan beharko du enpresak garatzen duen jarduerarekin.

  Laguntzaren xede den kontratazioaren xede den pertsonaren lantokiak Donostiako udal-mugartean kokatuta egon behar du, eta lan-kontratua MUGAGABEA izango da, eta gutxieneko lanaldia % 50ekoa.

  Kontratazioek enplegu-sorrera garbia ekarri beharko dute berekin, diruz lagunduko den kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko SEI (6) HILABETEETAN enpresak batez beste duen langile kopuruarekiko.

  Kontratazio hauek ez dute dirulaguntzarik jasoko:

  • % 50etik beherako lanaldietarako kontratazioak.
  • Lanaldia aldatu zaien kontratuak, salbu eta hasieran kontratatutako lanaldia gorantz aldatzen badute.
  • Oinarri hauetako 5. artikuluan deskribatutako kontratu-aldiak edo iraupenak baino laburragoak diren kontratazioak.
  • Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 42. artikuluan aurreikusitako baldintzetan lotuta dagoen edozein pertsona fisiko pertsona onuradunarekin kontratatzea.
  • Ezkontidea, izatezko bikotekidea – maiatzaren 7ko 2/2003 Legean xedatutakoaren arabera eratutako izatezko bikoteak badira –, bigarren mailako aurreko, ondorengo edo alboko ahaidea kontratatzea, jatorria onuradunaren ahaidetasuna, odolkidetasuna, ezkontza-ahaidetasuna, izatezko bikotea eratzetik edo adopziotik eratorritako harremana izanik, edo onuradunarekin lotutako pertsonak izanik, Gipuzkoako Sozietateen gaineko Zergari buruzko urtarrilaren 17ko 2/2014 Foru Arauaren 42. artikuluaren 3. apartatuaren arabera.
  • Deialdi honetan nahiz enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen aurreko deialdietan enpresa berean laguntzaren bat jaso duten langileen lan-kontratazioak.
  • Ez dira onartuko aldizkako kontratu finkoak, ez eta aldi baterako kontratuak mugagabe bihurtzea ere.
 • NORTZUK DIRA KOLEKTIBO ETA EZ-KOLEKTIBO BATEKO LANGABEAK?

  Langabe kolektiboei egiten zaizkien kontratazioek honako tipologia hauetakoren batekoak izan beharko dute:

  • DSBE (diru-sarrerak bermatzeko errenta) jasotzen edo jasotzen duten pertsonak.
  • Kontratua egiten den egunean 35 urte baino gutxiago dituzten pertsonak.
  • Luzaroko langabeak: luzaroko langabetzat hartuko dira kontratatu aurreko 540 egunetan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egon direnak, betiere aldi horretan gutxienez 360 egunez langabezian egon badira.
  • Kontratua egiten den egunean 55 urte baino gehiago dituzten pertsonak.
   Taldeetakoak EZ diren langabeak kontratatzea.Kolektiboetakoak EZ diren langabeei egiten zaizkien kontratazioek langabezian eta enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egon beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan. Izena emateko data lan-harremana hasi baino lehenagokoa izango da.
 • ZEIN DIRA LAGUNTZEN ZENBATEKOAK?
  • Kolektiboetako langabeak kontratatzeko laguntzak: 10.000 euroko gehieneko laguntza LANALDI OSOKO KONTRATU MUGAGABE BAKOITZEKO, eta 5.000 eurokoa lanaldi erdiko lan-kontratu MUGAGABE bakoitzeko.
   • Kolektiboentzako laguntza guztietan, azken zenbatekoak ezingo du gainditu kontratatutako pertsonaren soldata-kostuen eta Gizarte Segurantzakoen % 100, kontratu-amaierako kalte-ordainak eta enpresaren kargurako Gizarte Segurantzako kuota barne, dagozkion hobariak edo kenkariak deskontatu ondoren.
  • Kolektiboetakoak EZ diren langabeak kontratatzeko laguntzak: gehienez 8.000 euro KONTRATU MUGAGABE BAKOITZEKO LANALDIAREN % 100ERA, eta 4.000 euro lanaldi erdiko lan-kontratu MUGAGABE bakoitzeko.
   • Kolektiboetakoak ez diren pertsonak kontratatzeko laguntza guztietan, laguntzaren azken zenbatekoak ezin izango du kontratatutako pertsonen soldata-kostuen eta Gizarte Segurantzakoen % 75 gainditu, kontratu-amaierako kalte-ordainak eta enpresaren kargurako Gizarte Segurantzako kuota barne, dagozkion hobariak eta/edo kenkariak deskontatu ondoren.
  • % 50etik gorako lanaldiak dituzten kontratu MUGAGABEEN kasuan, dirulaguntza (laguntzaren gehieneko muga) lan egindako lanaldiarekiko proportzionala izango da.
  • Aurrez deskribatutako zenbateko ekonomiko guztiak % 10 handituko dira kontratuak emakumeekin egiten direnean.
 • NOLA ORDAINTZEN DIRA ORDAINKETA HORIEK?

  Laguntza ordainketa bakarrean emango da, emandako zenbatekoaren % 100, honela:

  • 2022-01-01etik 2022-06-30era bitartean hasitako kontratuen kasuan, laguntzaren % 100 kontratazioaren lehen 12 hilabeteen ondoren egin beharko den justifikazioaren ondoren ordainduko da.
  • 2022-07-01etik 2022-12-31ra bitartean hasitako kontratuen kasuan, ordainketa bakarra egingo da lehenengo justifikazioa egin ondoren, eta kontratazioaren lehen 6 hilabeteen ondoren aurkeztu beharko da. Kontratazio horiek bigarren justifikazio bat ere aurkeztu beharko dute, kontratazioa egin eta 12 hilabetera. Ez bada garaiz eta behar bezala aurkezten, edo ikusten bada oinarrietan eskatutako baldintzak ez direla betetzen, jasotako ekarpen osoa itzuli beharko du onuradunak.

  Nolanahi ere, Donostia Sustapenak beretzat gordetzen du dokumentazio edo informazio gehigarria eskatzeko eskubidea, aurreko baldintzetako edozein betetzen dela egiaztatzeko.

 • ZENBAT DIRA LAGUNTZA HAUETARA BIDERATUTAKO FUNTSAK?

  Donostia Sustapenak ZAZPIEHUN ETA ZAZPI MILA EHUN ETA LAUROGEI EURO ETA HIRUROGEITA HAMAHIRU ZENTIMO (707.180,73 EURO) bideratuko ditu laguntza hauetara, eta zenbateko hori aldatzeko eskubidea izango du, egoki iritziz gero.

  Onuradun bakoitzeko 2 laguntza eman ahal izango dira gehienez.

 • ZER HARTU BEHAR DUT KONTUAN ESKAERARI DAGOKIONEZ?

  Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauen iragarkia Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean (GAO) argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da, eta laguntza honetara bideratutako baliabide ekonomikoak agortu arte iraungo du (kasu horretan, agortze hori Donostia Sustapenaren webgunean argitaratuko da), edo, bestela, deialdia itxi arte, hau da, 2023ko urtarrilaren 31ra arte.

  (Donostia Sustapenak epea luzatzeko eskubidea izango du, baldin eta deialdiaren itxiera-datara iritsi ondoren ere funts ekonomiko erabilgarriak badaude eta/edo FSSk egokitzat jotzen badu).

  Eskabideak modu telematikoan aurkeztu beharko dira Donostia Sustapenaren webgunean (www.fomentosansebastian.eus).

  Eranskinak osorik bete beharko dira, eta behar bezala sinatuta egon beharko dira.

 • NOLAKOA IZANGO DA IZAPIDETZEA ETA EBAZPENA?

  Eskabideak sarrera-erregistroaren arabera ebaluatu eta ebatziko dira, harik eta laguntza horietara bideratutako baliabide ekonomikoak agortu arte.

  Eskatutako laguntzari buruzko ebazpena emateko epea lau hilabetekoa izango da, eskabidea erregistratzen den egunetik zenbatzen hasita, eta epe horren barruan ez dira zenbatuko administrazio-agiriak zuzentzeko epeak, epe horietan etenda geratuko baitira. Laguntza emateko ebazpena ezarritako epean ematen ez bada, dirulaguntza ez da emango.

 

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako laguntzen deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 12ko erabakiaren bidez onartua, 2022ko maiatzaren 20ko EHAAn argitaratua.

logos promocion empleo