logo ayuntamiento cabecera

 

MERKATARITZA | DIGITALIZAZIOA (II-tik I saioa)

redes

 

GAUR EGUNGO GARAIAK ETA BERRIZ IREKITZEA: INSPIRAZIOA ETA IDEIAK.

 

Egungo testuinguruan, zure negozioaren posizionamendu digitala eta tresna digitalen erabilera funtsezkoak dira merkatuko kontsumo-errealitate berrietara egokitzeko. Saio honetan, lehen eskutik ezagutu ahal izango ditugu beren merkataritza-jarduera eta erabiltzaile/bezero esperientzia nagusi den errealitate berrira egokitzen ari diren negozioen adibide zehatzak, sare sozialak eta bestelako tresna digitalak erabiliz.

 

Sare sozialak (Google MyBusiness, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube …) protagonismo handia hartzen ari dira komunikazio-kanal gisa, eta, horri esker, gure bezeroengandik hurbil egon gaitezke, eta etorkizun hurbilean, gure kontsumoko behar berriei erantzungo dieten kanalak izan daitezke: urruntzea, erosketak egiteko denbora aurreztea edo erosketak online egitea. 

 

Inspiratu teknologia berriek beren negozioetarako eskaintzen dituzten aukerak ulertzea lortzen ari diren tokiko kasu arrakastatsuetan, funtsezkoa baita kontsumo-ohitura eta joera berrietara egokitutako jarduera berriz irekitzeko.

 

  • DATA - Asterartea, maiatzak 12 / 10:00 - 11:00
  • HIZLARIA - No te pierdas en las redes

 

 

* Donostian egoitza duten saltokiek hizlariarekin gehienez 2 orduko banakako tutoretza eskatu ahal izango diote Donostiako Sustapenari enpresa/pertsona bakoitzeko, Merkataritza/Digitalizazioko I eta II saioaetan parte-hartu ondoren. Irizpide hori beteta, tutoretzak bigarren saioa amaitzean eskatuko dira, maiatzaren 26an, asteartea, 10:00etan da.

NO TE PIERDAS POR LAS REDES


Online marketinaren hainbat arlotan espezializatutako profesionalen sarea gara. Bere baliabide digitalen kontrola gure bezeroei eman nahi diegu. Nahi dugu identifika dezatela zer egin dezaketen beraiek, eta ikas dezatela zer eskatu diezaieketen hornitzaileei eta nola egin dezaketen, jakin dezatela nola neurtu Interneten egiten ari direna gehiago saltzen laguntzen ari zaien ala ez, eta gai izan daitezela hobetzen jarraitzeko erabakiak hartzeko.

  

PARTE-HARTU NAHI DUT

AVISO LEGAL DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Según lo establecido en la vigente normativa de protección de datos, se informa que los datos personales que son recabados a través del presente formulario, serán tratados por el Ayuntamiento de San Sebastián, que actuará como Responsable del Tratamiento, siendo la información gestionada por Fomento de San Sebastián, S.A. en su condición de encargado del tratamiento. La finalidad del tratamiento es la de tramitar y gestionar su alta en el Portal de Donostia Fomento para acceder a información y servicios relacionados con la búsqueda de empleo, formación, ayudas al empleo, así como comunicaciones informativas sobre eventos y actividades relacionadas con el empleo y la formación.La base de licitud del tratamiento es el artículo 6.1.e) del RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento: Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local y Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. No están previstas comunicaciones de datos a terceros ni transferencias internacionales de datos salvo obligación legal. En caso de proceder a realizar una comunicación de datos que no esté basada en una obligación legal, esta se ajustará las exigencias establecidas en la vigente normativa de protección de datos.

Los datos personales objeto del presente tratamiento se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de datos. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y documentación.

Las personas afectadas podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, así como otros contemplados en la vigente normativa de protección de datos, cuando procedan, ante el Servicio Udalinfo del Ayuntamiento de San Sebastián en C/ Ijentea 1, 20003 Donostia / San Sebastián. Si en el ejercicio de sus derechos no ha sido debidamente atendida o atendido, podrá presentar una reclamación ante la Agencia Vasca de Protección de Datos. Dirección: C/ Beato Tomás de Zumárraga, 71 – 3ª planta - 01008 Victoria-Gasteiz. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado/a de Protección de Datos de Donostia / San Sebastián: dbo@donostia.eus.